Jump to content
Romania Forum

Publicitatea este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

Intrebari frecvente privind permisul de conducere


Marius

Recommended Posts

 • Management

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

Dosarul de examinare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere-tip;
 • fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia ?n spaţiul special destinat +avizul unităţii sanitare;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
 • copia documentului de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de examinare;
 • copia permisului de conducere, ?n cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
 • copia hotăr?rii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, ?n cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere.
 • declaraţie notarială autentificată - pentru cetăţenii rom?ni cu domiciliul ?n străinătate, din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum şi documente din care să rezulte reşedinţa ?n Rom?nia.

Persoanele care solicită obţinerea unui nou permis de conducere se vor prezenta cu dosarul complet la sediul serviciului ?n vederea obţinerea vizei necesare programării la examen.

Dosarul de examinare se depune personal, cu excepţia primului examen, c?nd pot fi depus de reprezentanţii şcolilor de şoferi la sediile serviciilor teritoriale, cu menţiune că ?n această situaţie este necesară prezenţa candiidatului pentru preluarea imaginii acestuia.

Persoana care solicita examinarea pentru obţinerea permisului de conducere trebuie să ?ndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă v?rsta de cel puţin 18 ani, cu următoarele excepţii:
  - cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
  - cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1+E;
 • sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea; sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
 • sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor unde solicita sa fie examinata.

Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a.) si b.) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • cerere-tip;
 • fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
 • fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
 • copia documentului de identitate;
 • document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
 • chitanta de plata a taxei de examinare;
 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
 • copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere.

Link to post
Share on other sites

Publicitatea este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

 • Management

Preschimbarea permiselor de conducere

?n cazul expirării, pierderii, furtului sau modificării datelor privind deţinătorul

Documente necesare:

 • actul de identitate (original şi copie );
 • fişa deţinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere;
 • permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita ?n original, după caz;
 • declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare ? după caz;
 • contravaloare permis de conducere ? 68 lei (CEC sau BCR);
 • documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotăr?re de divorţ, etc.)
 • fişa medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă preschimbarea se solicită după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

Preschimbarea permisului de conducere ? Romanesc

?n cazul cetăţenilor rom?ni care au domiciliul ?n Romania şi se află temporar ?n străinatate

Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Rom?niei ori, dacă a fost dată ?n faţa autorităţiilor străine, să ?ndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila "conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei asupra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care Rom?nia a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000 cu modificările ulterioare".

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

 • actul de identitate ? titular permis de conducere (copie);
 • permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita ?n original, după caz;
 • declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare ? după caz ? completata de titular;
 • contravaloare permis de conducere ? 50 lei;
 • documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotăr?re de divorţ, etc.) ? după caz;
 • fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră ?n spaţiul special destinat, ?n faţa unui funcţionar diplomatic;
 • actul care atesta starea de sănătate, precum şi două fotografii de data recentă ale titularului, 3?4cm/4?5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, ?n spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
 • declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată ?n faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

Link to post
Share on other sites
 • Management

Preschimbarea permiselor de conducere emise de alte state

Documente necesare:

 • cerere de preschimbare a permisului din care să rezulte explicit, pentru ce categorii /subcategorii corespondente celor rom?neşti, se solicita preschimbarea;
 • permisul de conducere străin, original şi copie, precum şi traducerea legalizată ?n limba rom?nă a acestuia (nu se solicită traducerea legalizată ?n limba rom?nă ?n cazul permiselor de conducere emise de autorităţile Republicii Moldova ? care sunt editate ?n limba rom?nă);
 • documentul de identitate al solicitantului, original şi copie, respectiv:
  - paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz permisul de şedere permanentă, ?n Rom?nia, ?n cazul cetăţenilor străini;
  - paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, ?n cazul cetăţenilor rom?ni.
 • fişa deţinătorului de permis, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată ?n spaţiul special destinat o fotografie color 3?4 cm sau 4?5 cm, de dată recentă semnată de solicitant cu pix de culoare neagră ?n spaţiul special destinat;
 • fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate ?ncheiată cu concluzia ―"apt conducător auto", cu precizarea categoriei / categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate ?n pemisul de conducere preschimbat. Fişa are valabilitate un an de zile de la data eliberării;
 • certificat de cazier judiciar solicitat pentru motivul preschimbare permis de conducere. Din cuprinsul acestui document nu trebuie să rezulte menţiuni referitoare la condamnare prin hotăr?re judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile nominalizate ?n art. 24 alin.2 din OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006 şi OUG nr.63/2006, respectiv: infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice; omor; lovire ori vătămare cauzatoare de moarte: vătămare corporală gravă; furtul unui autovehicul cu excepţia cazurilor c?nd a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.1, respectiv: au trecut 6 luni de la data expirării pedepsei amenzii sau a pedepsei ?n regim de privare de libertate ori la locul de muncă; a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a răm?nerii definitive a hotăr?rii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendării executărIi pedepsei sub supraveghere; a intervenit amnistia; interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată;
 • declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional rom?nesc
 • ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce. contravaloarea permisului de conducere ? 50 lei (CEC)

IMPORTANT:

Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan , pe l?ngă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv ?n Rom?nia

Pentru preschimbarea permiselor de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor economice culturale şi ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi ?n Rom?nia, vor fi preschimbate, cu toate categoriile ?nscrise ?n acesta, indiferent de statul emitent prezent?nd pe l?ngă documentele enumerate mai sus (cu excepţia cazierului judiciar şi a declaraţiei notariale) şi documentul de identitate ?n original şi copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

Incep?nd cu data de 23.01.2008 permisele de conducere străine se vor preschimba prin preluarea imaginii la ghişeu odată cu depunerea documentelor necesare.

Persoanele care doresc să-şi preschimbe permisele de conducere străine, şi nu se pot prezenta personal la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi ?nmatriculare a vehiculelor - pe motivul că nu se afla ?n ţară - pot depune documentele prin mandatar cu procură specială. In acest caz declaraţia notarială şi procura trebuie ?ntocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rom?niei din ţara respectivă.

Link to post
Share on other sites
 • Management

 • Lista cuprinz?nd statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de premise
 • Lista cuprinz?nd statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de premise

Liste_din_Conventia_asupra_circulatiei_rutiere.pdf

Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...

Am fost lunea trecuta in Craiova sa-mi preschimb permisul, dar pana astazi fie au venit cu priori-post-ul si nu au gasit pe nimeni acasa fie inca n-au ajuns, ceea ce este putin probabil.

Stiu ca permisele se pastreaza 4 zile pe undeva pe langa gara. Stiti cumva ce se intampla apoi cu el si de unde-l pot lua?

Ajunge cumva inapoi in Bucuresti?

Edited by Clodius
Link to post
Share on other sites

Craiova, ca altfel ma duceam in Bucresti si mi-l dadeau pe loc, din cate am auzit

Edited by Clodius
Link to post
Share on other sites
 • Management
Marius

Tu esti in Bucuresti, iar permisul va fi trimis la adresa de domiciliu. Corect?

Link to post
Share on other sites

Corect. Intre timp am rezolvat, a fost tatal meu la OP 7 din Craiova (cel de langa gara) si a putut sa ridice permisul (doar rudele de gradul I pot face asta). Se pare ca maine l-ar fi trimis inapoi in Bucuresti.

Intrebarea insa ramane (pt cei care poate vor fi in aceasta situatie), ce s-ar fi intamplat daca nu l-as fi putut ridica? Cum as fi putut intra in posesia lui?

Link to post
Share on other sites

Stiam ca se confectioneaza in Bucuresti si sunt trimise in Craiova. Mi se pare logica explicatia pt ca in Bucuresti dureaza 2 ore ca sa iti inlocuiasca permisul si nu 5 zile ca in Bucuresti.

Link to post
Share on other sites
 • 4 years later...
OvidiuDrobot

 

 • Lista cuprinzand statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de premise
 • Lista cuprinzand statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de premise
attachicon.gifListe_di..._rutiere.pdf

 

 

Merci pentru lista. De mult am cautat informatii cu privire la permisul de conducere.

Link to post
Share on other sites
 • 6 years later...
francuvm123

Salut , acm 3 zile am trecut de proba practica pentru permisu de conducere categoria b , in cate zile vine permisu pe timpu pandemiei? / pot sa l ridic direct de la posta daca nu stau la adresa din buletin unde va venii permisu?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii Privacy Policy.